Ogólne Warunki Handlowe firmy Premac sp. z o.o.

§ 1.
Zakres Ogólnych Warunków Handlowych

1.
Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich obecnych i przyszłych transakcji handlowych pomiędzy PREMAC sp. z o.o. a jej Klientami (rozumianymi jako nabywcy towarów i usług dostarczanych przez spółkę Premac), jak również do wszystkich transakcji, które firma PREMAC sp. z o.o. przeprowadzi w przyszłości ze swoimi Klientami. Ogólne zasady i warunki działalności Klienta w żadnym wypadku nie stają się elementem umowy pomiędzy Klientem a firmą PREMAC sp. z o.o. Dotyczy to również przypadku gdy firma PREMAC sp. z o.o. posiada wiedzę o takich warunkach lub gdy w definitywny sposób ich nie przyjęła, chyba że ich zakres został wyraźnie przez firmę Premac zaakceptowany na piśmie.
2.
Niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie stosuje się, jeżeli Klient nabywa towary do użytku osobistego lub do użytku z rodziną lub w gospodarstwie domowym, a firma PREMAC sp. z o.o. była tego faktu świadoma lub powinna była wiedzieć o tym, przed zawarciem umowy.
3.
Wszystkie oferty, dostawy i usługi firmy PREMAC sp. z o.o. stosuje się wyłącznie na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Jeśli firma PREMAC sp. z o.o. zakłada dodatkowe lub dalej idące obowiązki, to nie ma to wpływu na zakres poniższych Ogólnych Warunków Handlowych.

§ 2
Oferty i zawieranie umów

1.
Parametry techniczne, konstrukcyjne, materiałowe oferowanych produktów w każdej chwili mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma PREMAC sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, iż każdy z jej dostawców może wprowadzić zmiany i usprawnienia w zakresie budowy, użytkowania materiałów i konstrukcji przedmiotu umowy, o ile takie działanie nie ma negatywnego wpływu na korzystanie z przedmiotu umowy. To samo dotyczy sytuacji, gdy w przypadku realizacji umowy producent przedmiotu umowy którego PREMAC sp. z o.o. jest dostawcą na terenie RP wprowadza zmiany i ulepszenia w celu właściwego wykonania zamówienia (np. producent przedmiotu umowy otrzymał błędne lub niewłaściwe dane). W przypadkach gdy dostarczenie sprawnego przedmiotu umowy jest zależne od dostarczenia do producenta przedmiotu umowy półproduktów, wzorów itp. do skonstruowania maszyny zgodnie z zamówieniem, odpowiedzialność za te produkty ponosi Kupujący nie firma PREMAC sp. z o.o. Jeżeli są to nietypowe materiały o zwiększonym ryzyku lub stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska, Klient zobowiązuje się poinformować o tym PREMAC sp. z o.o. na piśmie przed zawarciem umowy.
2.
Dla swojej ważności wszelkie zamówienia powinny być złożone w formie pisemnej i potwierdzone przez firmę PREMAC sp. z o.o.
3.
Wszystkie dodatkowe informacje, poprawki, zmiany lub dodatkowe umowy dotyczące zamówienia podlegają formie pisemnej lub wymagają pisemnego potwierdzenia przez firmę PREMAC sp. z o.o. w celu ich potwierdzenia (dodatkowe informacje, zmiany, poprawki lub dodatkowe umowy mogą spowodować zmianę ceny przedmiotu umowy na co kupujący wyraża zgodę). Pracownicy, przedstawiciele handlowi oraz inni pracownicy firmy PREMAC sp. z o.o. nie są upoważnieni do zawierania umów zależnych, zmiany warunków gwarancji, zmiany warunków sprzedaży, które wykraczają ponad pisemną umowę lub potwierdzenie zamówienia. Co więcej, nie są one upoważnione do pisemnego potwierdzenia zamówienia.
4.
Jeżeli zamówienie zostanie złożone drogą elektroniczną przez zamawiającego lub wniesione drogą pisemną i firma PREMAC sp. z o.o. potwierdzi zamówienie należy to rozumieć, że potwierdziła ona otrzymanie dokumentu. Takie potwierdzenie odbioru dokumentuje tylko otrzymanie zamówienia, i nie stanowią żadnej wiążącej akceptacji. W razie braku potwierdzenia zamówienia, umowa zostaje powołana do życia poprzez wykonanie zlecenia.

§ 3
Ceny i płatności

1.
Ceny w ofertach nie zawierają kosztów pakowania, załadunku, transportu i ewentualnych opłat dodatkowych chyba, że strony uzgodniły inaczej. W przypadku części zamiennych, ceny obowiązują bez montażu. Cenami obowiązującymi są ceny w EURO, możliwe jest fakturowania w PLN, w takim wypadku kurs EURO przeliczany jest po kursie z dnia dostawy wg średniego kursu banku ING. W przypadku wysyłki towaru poza granice UE, PREMAC sp. z o.o. zapłaci wszystkie stosowne opłaty związane ze sprzedażą towarów poza granice UE. Kupujący w razie rezygnacji z zakupu przedmiotu umowy zapłaci PREMAC sp. z o.o. równowartość poniesionych kosztów.
2.
W przypadku braku postanowień co do warunków i terminu płatności w potwierdzeniu zamówienia, domyślnym terminem płatności jest płatność przy dostawie. W przypadku opóźnień w płatności PREMAC sp. z o.o. naliczy odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku poniesienia przez PREMAC sp. z o.o. dodatkowych kosztów związanych np. z kredytem finansującym daną transakcję Klient zobowiązany jest do zapłaty odsetek naliczonych PREMAC sp. z o.o. przez bank lub inny podmiot finansujący firmę OREMAC (np. producent lub dostawca dla Premac).
3.
W przypadku, gdy kilka wierzytelności jest wymagalnych, firma PREMAC sp. z o.o. zastrzega sobie prawo rozliczenia w pierwszej kolejności wcześniejszych zaległości finansowych Klienta do spółki Premac poprzez wykorzystanie płatności, raty płatności lub zaliczki wpłaconej ze strony Klienta.
4.
Firma PREMAC sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen w związku z obniżeniem lub zwiększeniem kosztów dostawy, produkcji, materiałów dodatkowych nawet po terminie podpisania umowy lub zamówienia.
5.
Wszelkiego rodzaju dostawy i usługi uzgodnione dodatkowo po potwierdzeniu zamówienia zostaną fakturowane osobno. Dostawy częściowe lub usługi częściowe są płatne w okresach określonych w warunkach płatności oraz – w przypadku braku takich warunków – w okresach wskazanych w potwierdzeniu zamówienia.
6.
W przypadku, gdy okresy płatności podane w potwierdzeniu zamówienia nie są przestrzegane lub w przypadku zaistnienia okoliczności o których firma PREMAC sp. z o.o. się dowiedziała po zawarciu umowy, a okoliczności te mogą zmniejszyć zdolności kredytowej Klienta, wszystkie należności z firmą PREMAC sp. z o.o. są niezwłocznie wymagalne.

§ 4
Podjęcie ryzyka, pakowania i wysyłki

1.
W braku postanowień zawartych w potwierdzeniu zamówienia, dostawa jest uzgadniana jako Ex Works z siedziby producenta. Dotyczy to również częściowych dostaw i usług częściowych, które firma PREMAC sp. z o.o. wyświadcza w zakresie, w jakim jest uprawniona do świadczenia usług i dokonywania częściowych dostaw, zgodnie z umową.
2.
W przypadku braku porozumienia, że jest inaczej, Klient zostanie zafakturowany osobno za koszty opakowania, transportu, transakcji płatniczych itp.
3.
Firma producenta określa rodzaj opakowania i typu dostawy według jej najlepszej wiedzy. Odebranie opakowań jednorazowych powinny być przedmiotem odrębnej umowy. W zakresie opakowań wielokrotnego użytku Klient zobowiązuje się do zwrotu tychże na własny koszt.
4.
Towary są ubezpieczone tylko przed uszkodzeniem w transporcie na specjalne życzenie Klienta. Klient za taką usługę zostanie zafakturowany osobno za koszty takiego ubezpieczenia.

§ 5
Termin dostawy

1.
Czas dostawy zostaje podany na podstawie pisemnego potwierdzenia zamówienia przez producenta. Początek czasu dostawy uzależniony jest od wyjaśnienia wszystkich pytań technicznych. Dochowanie terminu dostawy uzależnione jest od wywiązania się przez Klienta ze swoich zobowiązań umownych, jak i wszystkich warunków zawartych w umowie – w takich przypadkach firma PREMAC sp. z o.o. zastrzega sobie prawo opóźnienia dostawy.
2.
Jeśli dostawa jest przesunięta w czasie na życzenie Klienta, firma PREMAC sp. z o.o. ma prawo – po ustaleniu nowego terminu dostawy –  w inny sposób rozporządzać zamówionym towarem i dostarczyć Klientowi zamówiony towar w nowo ustalonym terminie.
3.
Jeżeli Klient po akceptacji warunków dostawy lub w inny zależny od niego sposób narusza inne obowiązki w zakresie współpracy, firma PREMAC sp. z o.o.  jest uprawniona do żądania odszkodowania za szkody poniesione w wyniku działania Klienta, w tym dodatkowe koszty, które mogą zostać poniesione firma PREMAC sp. z o.o. oraz zastrzega sobie prawo do wnoszenia dalej idących roszczeń. Klient ma prawo do przedstawienia dowodu, że firma PREMAC sp. z o.o. nie poniosła żadnych strat finansowych lub poniosła mniejsze szkody niż podane.
4.
Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia przedmiotu sprzedaży przechodzi na Klienta najpóźniej w momencie, w którym przedmiot sprzedaży został Klientowi wydany.
5.
Przestrzeganie czasu dostawy podlega uwarunkowaniu od prawidłowej i terminowej dostawy do producenta podzespołów potrzebnych do produkcji. Dotyczy to tylko przypadku, gdy braki w dostawie nie są zawinione przez producenta produktu będącego przedmiotem umowy między spółka Premac a klientem, w szczególności w przypadku zawarcia przez producenta transakcji z jego poddostawcą. Firma PREMAC sp. z o.o. poinformuje Klienta niezwłocznie o braku dostępności usługi lub wydłużeniu terminu dostawy niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji od producenta.
6.
Terminy lub okresy dostaw zostaną przełożone lub przedłużone odpowiednio, jeżeli producent nie ma możliwości świadczenia usług w odpowiednim czasie, w wyniku działania siły wyższej, sporów zbiorowe lub innych okoliczności, które nie są w gestii producenta. Niemożność nabywaniu surowców i środków transportu powinny być utożsamiane z wyżej wymienionymi przypadkami. Firma PREMAC sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powyższych okoliczności. Jeżeli przeszkoda trwa dłużej niż 3 miesiące, Klient ma prawo do jednorazowego odstąpienia od umowy w odniesieniu do części, do której stosuje opóźnienie lub niewykonanie. W takim przypadku Klient nie jest uprawniony do wnoszenia roszczeń o odszkodowanie.

§ 6
Odpowiedzialność za wady / rekompensaty szkód

1.
Towary uznaje się posiadające istotną usterkę, jeśli różnią się one znacznie od projektu, ilości, jakości i przydatności do założonego w danej umowie zastosowania (określonych w pisemnym potwierdzeniu zamówienia) oraz jeśli różnią się one znacząco jakościowo i w przydatności do stosowania, które zwyczajowo przyjęte są u danego producenta. Firma PREMAC sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów o ile są one stosowane do innych celów niż do tych określonych w zamówieniu klienta i w potwierdzeniu zamówienia przez Premac.
2.
Klient może zażądać testów wydajności i funkcjonalności dostarczonego przez Premac produktu w przypadku uzasadnionych reklamacji., tzn w wypadku istotnego odbiegania parametrów technicznych lub wydajności od danych zawartych w potwierdzeniu zamówienia. Testy te są przeprowadzane wg zasad ustalonych przez producenta urządzenia i w drodze eliminowania wad lub – w razie całkowitej niemożności ich wyeliminowania – poprzez dostarczenie towaru wolnego od potwierdzonych testami wad.
3.
Jeśli kolejne testy ostatecznie dowiodły istotnego dla funkcjonalności lub BHP odstępstwa parametrów dostarczonego produktu od  tych, które były zaoferowane w potwierdzeniu zamówienia, Klient może, według własnego uznania, żądać obniżenia wynagrodzenia (zmniejszenie) lub unieważnienia umowy (odstąpienia od umowy), zgodnie z przepisami ustawowymi.
4.
Prawa klienta określone powyżej, są uzależnione od tego, czy Klient odpowiednio dopełnił wszelkich swoich obowiązków i zgłosił odpowiednio wady. Zawiadomienie o wadach ma być udzielone na piśmie, zawierać rodzaj i zakres różnic pomiędzy zamówionym towarem, a dostarczonym towarem w terminie do 5 dni roboczych od daty dostawy. Zawiadomienie powinno także zawierać różnice jakości lub przydatności do wykorzystania lub jakości lub przydatności do stosowania, które są zwyczajowo przyjęta u producenta.
5.
Firma PREMAC sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za roszczenia o odszkodowanie, o ile Klient dochodzi roszczeń odszkodowawczych opartych na umyślnym lub rażącym niedbalstwie. Odpowiedzialność za normalne zużycie, rozdarcia i uszkodzenia w wyniku nieodpowiedniego lub niewłaściwego wykorzystania jest wykluczona. Jeśli nie przestrzegana jest instrukcja obsługi, jeśli zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany konstrukcyjne do użytkowanego produktu, zostały wymienione części lub materiały, które nie są zgodne z oryginalną specyfikacją oraz jeśli nie jest przeprowadzana regularna konserwacja (przeglądy techniczne) odpowiedzialność za defekty ponosi użytkownik.
6.
W przypadku zawinionego przez spółkę Premac naruszenia umowy handlowej zobowiązania do zapewnienia rekompensaty za szkody u Klienta jest ograniczona do ich rzeczywistej wysokości (damnum emergens). Premac sp z o.o.  nie ponosi zaś odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści. Odpowiedzialność dostawcy ograniczona jest do wartości wadliwego produktu i kosztów związanych z procedurą reklamacyjną.
7.
W przypadku braku pisemnej umowy handlowej używane przez Klienta przedmioty są sprzedawane w drodze wyłączenia jakiejkolwiek innej odpowiedzialności za wady niż te, które wynikają z zakresu zastosowania i parametrów technicznych podanych w potwierdzeniu zamówienia przez Premac.
8.
W wypadku, gdy dostarczane przez firmę PREMAC sp. z o.o. urządzenia integrowane są z innymi urządzeniami lub liniami produkcyjnymi istniejącymi w zakładzie lub dostarczanymi  przez podmioty trzecie, firma Premac nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez te urządzenia, ich części lub materiały.

§ 7
Całkowita odpowiedzialność

1.
Dalej idące zobowiązania do naprawienia szkody, które rozciąga się ponad i poza zakres przewidziany w § 5 i §6 są wyłączone. Jeśli firma PREMAC sp. z o.o. jest zobowiązana do wyrównania szkody w wyniku postanowień § 5 to stosuje się następujące odszkodowanie:
0,5% wartości kontraktu za każdy pełny tydzień opóźnienia, odszkodowanie nie może być większe niż 8% wartości całego zamówienia. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

§ 8
Zastrzeżenie prawa własności

1.
Premac sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności do przedmiotu kontraktu, aż do uiszczenia pełnej ceny przez Klienta. Do czasu całkowitej zapłaty ceny za przedmiot umowo Klient nie jest uprawniony do oddania przedmiotu kontraktu jakimkolwiek osobom trzecim w posiadanie samoistne lub zależne, wynajęcia, wydzierżawienia, oddania w leasing, użyczenia (odpłatnego lub nieodpłatnego), zawarcia jakiegokolwiek stosunku prawnego ograniczającego prawa Sprzedawcy do przedmiotu kontraktu.
W przypadku postępowania z naruszeniem umowy przez Klienta, w szczególności zwłoki w płatności, firma PREMAC sp. z o.o. jest uprawniona do odbioru przedmiotu sprzedaży/umowy. Jeśli firma PREMAC sp. z o.o. zabiera przedmiot sprzedaży, takie działanie nie stanowi odstąpienia od umowy. Po przyjęciu z powrotem przedmiotu sprzedaży firma PREMAC sp. z o.o. jest uprawniona do jej wykorzystania. Wpływy wykorzystania należy zaliczyć na poczet zobowiązań Klienta – z pominięciem kosztów utylizacji. W przypadku nie wywiązania się przez Klienta z jakichkolwiek postanowień umowy, kontraktu lub zamówienia firma PREMAC sp. z o.o. ma prawo odebrać towar, a wpłacone wcześniej przez Klienta kwoty zaliczyć na poczet odszkodowania należnego sprzedawcy.
2.
Klient zobowiązuje się do dbania o powierzony mu towar i zobowiązuje się w szczególności odpowiednio go ubezpieczyć na równowartość jego fakturowej wartości na własny koszt przed ryzykiem uszkodzeniem przez ogień, wodą, jakimkolwiek innym uszkodzeniem lub kradzieży. Dotyczy to również materiałów i towarów przeniesionych na Klienta przez Premac w celu wywiązywania się ze zobowiązań umownych.
3.
Przetwarzania lub przerabianie produktu, który nadal jest własnością firmy PREMAC sp. z o.o. przez Klienta jest w każdym czasie możliwe, musi być jednak one przeprowadzane po zawiadomieniu firmy PREMAC sp. z o.o. Jeżeli przedmiot umowy jest przetwarzany/łączony trwale z przedmiotami, które nie są własnością firmy PREMAC sp. z o.o., firma PREMAC sp. z o.o. nabywa prawo współwłasności do nowego przedmiotu w stosunku do wartości przedmiotu sprzedaży. Stosunek współwłasności powstałego przedmiotu obliczana jest poprzez relację wartości przedmiotów składowych.
4.
Roszczenia firmy Premac sp z o.o. mają pierwszeństwo w stosunku do roszczeń innych firm będących uczestnikiem połączenia / integracji urządzeń i winne być rozliczone w pierwszej kolejności.

§ 9
Przepisy szczególne dotyczące instalacji urządzeń i usług montażowych

1.
Klient jest odpowiedzialny za doprowadzenie wszystkich mediów potrzebnych do instalacji w odpowiednim czasie umożliwiającym instalację i uruchomienie w przeciągu 7 dni od daty dostawy, na własny koszt, jak również przygotowanie pozostałych elementów potrzebnych do instalacji. Obejmuje to w szczególności: drogi dojazdowe, miejsca montażu i przechowywania, stabilne podłoże  z możliwością kotwiczenia i  zdolne do przenoszenia ciężkich ładunków na pojazdach ciężarowych oraz urządzeniach dźwigowych. Klient odpowiada za przygotowanie i realizację robót ziemnych, fundamentów, spoinowania, ustawienie rusztowań oraz zapewnienie materiałów budowlanych wymaganych w tym zakresie i części do montażu w miejscu użytkowania, jeżeli takie usługi nie będą wykonywane przez firmę PREMAC sp. z o.o. wg umowy. Praca podwykonawców musi być tak przeprowadzona, aby umożliwić montaż przedmiotu umowy przez pracowników technicznych firmy PREMAC  w czasie przewidzianym w kontrakcie i tak, aby prace instalacyjne mogły być prowadzone bez przerwy. Istniejące już przedmioty będące własnością Klienta muszą być ustawione w miejscu docelowym przed instalacją chyba, że konieczna jest zmiana ich położenia w celu umożliwienia instalacji; fundamenty i podłoga muszą być całkowicie suche i związane. Klient zobowiązany jest w szczególności do uzyskania oficjalnych pozwoleń w odpowiednim czasie – o ile jest taki wymóg.
2.
Klient jest zobowiązany do wspierania na własny koszt firmy PREMAC sp. z o.o. w przypadku wykonywania prac montażowych. Obejmuje to w szczególności: zapewnienie energii, wody oraz wszelkich mediów potrzebnych do działania urządzenia, w tym niezbędne podłączeń w wybranym miejscu, odpowiedniego oświetlenia w miejscu instalacji, zapewnienie odpowiednich powierzchni magazynowych, socjalnych i sanitarnych, zapewnienie rusztowań i urządzeń dźwigowych. Jeśli Klient nie może zapewnić któregokolwiek z powyższych, usługi te po ustaleniu wszystkich warunków mogą być przeprowadzone przez firmę PREMAC sp. z o.o. (w miarę możliwości), a Klient zostanie obciążony kosztami w tym zakresie. W przypadku montażu za granicą, zgodnie z instrukcją, wszystkie opłaty za niezbędne pozwolenia są nabywane przez Klienta na własny koszt.
3.
Wszystkie drobne elementy dodatkowo wymagane do montażu, które nie są wyraźnie określone i które są potrzebne do uruchomienia przedmiotu umowy w wyniku nadzwyczajnych i nieprzewidzianych okoliczności lokalnych lub na specjalne zamówienie zostaną zafakturowane dodatkowo na Klienta, na co Klient wyraża zgodę
4.
Przerwy montażowe spowodowane brakiem przyłączeń mediów, pracami budowlanymi, awariami energetycznymi itp., nie wliczają się do kontraktowego czasu przeznaczonego na instalację / uruchomienie i pełną odpowiedzialność za tego typu opóźnienia ponosi Klient. Nie mogą one być podstawą do wysuwania roszczeń odszkodowawczych względem firmy Premac lub z tytułu kontraktowych kar umownych za opóźnienia.
5.
Stawki zryczałtowane (zawarte w cenie urządzenia lub ustalone osobno), które zostaną w umowie uzgodnione między stronami nie zobowiązują do pracy w niedziele i święta. Przy montażu / instalacji stosuje się stawki zryczałtowane, jeśli wszystkie prace przygotowawcze zostały na miejscu instalacji zakończone. Dodatkowe prace, które nie są częścią umowy są naliczane według rzeczywistych poniesionych kosztów. W przypadku gdy pracownicy PREMAC sp. z o.o. oczekują na miejscu na możliwość pracy i ich niemożność działania spowodowana jest okolicznościami leżącymi po stronie Klienta, obowiązkiem Klienta jest zapłata nadgodzin na rzecz PREMAC sp. z o.o. wg stawek cennika serwisowego firmy Premac.

§ 10
Postanowienia końcowe

1.
Sprawy nieuwzględnione w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.
Spory wynikające ze sprzedaży i dostaw nie mogące być rozwiązane w sposób polubowny rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Premac sp z o.o.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NASZYMI SPECJALISTAMI!

MASZYNY 

tel.: 601 321 163       537 721 960       601 150 997

OPAKOWANIA

tel.: 662 787 120    531 463 489      531 980 829

SERWIS  

tel.: 531 464 264       531 463 475

     tel.: 22 742 01 40 (całodobowo)