INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PREMAC SP Z O.O.

Szanowni Państwo,
wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Mianowicie zaczęło wówczas obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Poniżej przedstawiamy informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator:
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Premac sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-921, przy ulicy Podgórskiej 3 (dalej Premac), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000453566, REGON: 146567216, NIP: 5213644971, („Zleceniodawca”), reprezentowana przez Zarząd w składzie: Marcin Królicki – prezes, Joanna Jaworska – wiceprezes.

Kontakt:
W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować mailowo pod adresem rodo@premac.pl lub korespondencyjnie: Premac Sp. z o.o., 02-921 Warszawa, ul. Podgórska 3

Cele przetwarzania danych:
>> Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją (art.6 ust 1 lit. b RODO);
>> Rozpatrywanie skarg i reklamacji (art.6 ust 1 lit. c RODO);
>> Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową (art.6 ust 1 lit. f RODO);
>> Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (art.6 ust 1 lit. c RODO);
>> Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód;
>> Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności (art.6 ust 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych:
Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:
>> bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
>> organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
>> podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
>> podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

Czas przechowywania danych:
Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności. Tym samym informujemy, że dane przechowujemy przez najkrótsze możliwe okresy wskazane poniżej:
>> Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
>> Dokumenty rozliczeniowe i księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
>> Dokumenty związane z rękojmią – przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji).
>> Dane dla celów marketingowych – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania; w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
>> Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego – przez 1 rok celem zachowania zasady rozliczalności.

Uprawnienia podmiotu danych:
Mają Państwo prawo wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych, sprostowania oraz uzupełnienia bądź ich usunięcia, żądania czasowego lub stałego wstrzymania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych – w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany:
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w naszej >> Polityce Prywatności