folie-blog

Folie używane do pakowania w MAP mięsa, drobiu, ryb, pieczywa, produktów przetworzonych, jak dania gotowe czy wędliny powinny mieć własności barierowe (o różnym stopniu barierowości, zależnie od zakładanego terminu przydatności do spożycia i oczywiście zależnie od produktu). Ich głównym zadaniem jest utrzymanie atmosfery wewnątrz opakowania jak najdłużej w niezmienionej postaci.

W wypadku pakowania owoców i warzyw sytuacja jest o tyle bardziej skomplikowana, że produkty te to żywe organizmy, w których zachodzą procesy życiowe; które nadal „oddychają” – zużywając tlen i emitując dwutlenek węgla oraz etylen (hormon roślinny warunkujący tempo dojrzewania). W efekcie tych procesów – w wypadku hermetycznego opakowania – wyczerpałby się tlen, wzrosła ponad miarę ilość dwutlenku węgla, wytworzyłoby się ciepło i woda. Stworzyłoby to dodatkowo idealne warunki do emitowania etylenu, co przyśpieszyłoby proces dojrzewania, a w efekcie psucia się produktu.

folie inteligentneOznacza to, że w wypadku pakowania warzyw i owoców kluczowym zadaniem jest spowolnienie procesów dojrzewania. Uzyskać ten efekt można przy zachowaniu kilku warunków:
checkboxniskiej temperatury, gdyż wtedy oba procesy – oddychania (pobierania tlenu i przetwarzania go na dwutlenek węgla) oraz dojrzewania (emitowania etylenu) są spowolnione
checkboxzastosowaniu folii selektywnie przepuszczalnej lub wkładek pochłaniających etylen, co pozwala na utrzymanie zrównoważonej atmosfery przez założony okres czasu (termin przydatności do spożycia).

Modyfikacja atmosfery w wypadku warzyw/owoców polega na uzyskaniu niższej niż w powietrzu zawartości tlenu (dla spowolnienia oddychania produktu) i wyższej zawartości dwutlenku węgla, przy zachowaniu odpowiedniej dla danego produktu tak dolnej granicy zawartości tlenu (aby zapobiec warunkom beztlenowym, w których produkt się „udusi”), jak również górnej granicy zawartości dwutlenku węgla (bo jego nadmiar powoduje nieodwracalne zmiany własności organoleptycznych). Ta modyfikacja odbywa się poprzez interakcję procesów życiowych zapakowanego produktu z „inteligentną” folią, przepuszczającą tlen (do środka) i dwutlenek węgla (na zewnątrz) – w odpowiedniej proporcji. W zależności od produktu – przepuszczalność dwutlenku węgla powinna być 3 do 5 razy większa od przepuszczalności tlenu.

Uwzględniając więc temperaturę przechowywania, specyfikę danego produktu, jego dopuszczalne limity co do minimalnej zawartości tlenu i maksymalnej zawartości dwutlenku węgla należy tak dobrać rodzaj folii, aby jej parametry przepuszczalności umożliwiły uzyskanie i utrzymanie założonej dla danego produktu atmosfery wewnątrz opakowania.
Oznacza to, że folia powinna selektywnie wpuszczać tyle tlenu i wypuszczać tyle dwutlenku węgla, aby stopniowo zmodyfikować powietrze w opakowaniu do atmosfery z obniżoną koncentracją tlenu i podwyższoną dwutlenku węgla (w proporcji zalecanej dla danego produktu) oraz utrzymywać ją przez cały okres przechowywania.
breathawayBardzo ciekawym wariantem pakowania z wykorzystaniem selektywnej przepuszczalności opakowania jest stosowanie inteligentnej membrany, nie tylko regulującej zawartość tlenu i dwutlenku węgla w opakowaniu, ale reagującej na zmiany temperatury otoczenia (w określonej tolerancji) poprzez korektę parametrów przepuszczalności. Warunkiem w tej technologii jest zastosowanie worka z folii nieprzepuszczalnej. Membrana ta jest zaawansowanym technologicznie polimerem, który pod wpływem zmian temperatur zmienia swoją strukturę fizyczną przechodząc ze stanu amorficznego do skrystalizowanego, i z powrotem, co pozwala zmieniać jej przepuszczalność na tlen i dwutlenek węgla w zależności od warunków termicznych otoczenia.

Zalety tego rozwiązania to:
znacząco wyższa skuteczność w utrzymaniu optymalnie zmodyfikowanej atmosfery wewnątrz opakowania przez cały okres przydatności do spożycia w stosunku do pakowania w worki z folii selektywnie przepuszczalnych
większa tolerancja na ewentualne wahania temperatury, jakie zdarzają się w czasie transportu, przeładunku czy magazynowania
możliwość stosowania worka z LDPE – czyli najtańszego z materiałów opakowaniowych stosowanych w tego typu aplikacjach, a w tym wypadku materiału z wyboru ze względu na swoją relatywnie wysoką barierowość

Oczywiście uzyskanie zmodyfikowanej atmosfery w opakowaniu nie musi odbywać się wyłącznie poprzez korelację naturalnych procesów życiowych pakowanych produktów z przepuszczalnością folii, ale może zostać aktywnie spowodowane poprzez wprowadzenia do opakowania mieszanki gazów w założonej dla danego produktu proporcji. Wtedy zadaniem folii będzie jedynie jej jak najdłuższe utrzymanie. Ta metoda jest oczywiście szybsza, co przekłada się na lepszą kondycję pakowanego produktu „od startu”, ale wymaga zastosowania maszyny umożliwiającej pakowanie w MAP (traysealera z przedmuchem gazem lub flow-packa).